Fotostudio Memento

 

Artikel 1. Minderjarigen

De fotoshoot en de fotopresentatie dienen altijd onder begeleiding van tenminste één volwassen persoon te zijn.

Artikel 2. Huisdieren

Huisdieren zijn meer dan welkom, maar uit hygiënisch oogpunt zouden wij het fijn vinden om van te voren te weten of je een huisdier meeneemt, dan kunnen wij ons hierop voorbereiden. Bij de reservering kun je dit aangeven.

Artikel 3. Retourneren 

Gepersonaliseerde producten/diensten (o.a. digitale foto’s) kunnen vanwege hun aard niet retour genomen worden.

Artikel 4. Naaktfotografie

Wij leveren geen boudoir fotoshoots of andere foto’s met een erotisch karakter of doeleinde. Naaktfotografie is verboden in de studio’s van Fotostudio Memento..

Artikel 5. Gepresenteerd werk

Het is verboden foto’s te maken van gepresenteerd werk, zoals bedoeld in de Auteurswet.

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOSTUDIO MEMENTO.

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4. Prijzen en betaling

Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7. Levering 

Artikel 8. Bedenktijd 

Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

Artikel 11. Arrangement giftcards 

Artikel 12. Klachten 

Artikel 13. Overmacht 

Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze 

Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

 1. Gast: de natuurlijke of rechtspersoon die een Reservering maakt bij Fotostudio Memento en wederpartij bij de overeenkomst met Fotostudio Memento in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
 2. Consument: de Gast die bij het aangaan van een overeenkomst met Fotostudio Memento niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 3. Geportretteerde: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Fotoshoot van Fotostudio Memento;
 4. Fotoshoot: de fotografie dienst die door Fotostudio Memento, al dan niet op haar Website, wordt aangeboden inclusief eventuele aanvullende diensten die deel van het aanbod uitmaken, zoals het leveren van afdrukken of het bewerken van (digitale) Werken;
 5. Partijen: de Gast en Fotostudio Memento gezamenlijk;
 6. Reservering: de (online) reservering die de Gast maakt via de Website of in een van de vestigingen van Fotostudio Memento, waarmee de overeenkomst tot stand komt tussen Fotostudio Memento en de Gast aangaande de Fotoshoot;
 7. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;
 8. Website: de website van Fotostudio Memento, te bereiken via: https://fotostudiomemento.nl/;
 9. Fotografisch Werk(en): het (digitale) resultaat dat door de Fotoshoot tot stand is gekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot door Fotostudio Memento aangeboden Fotoshoots.
 2. Wanneer door Fotostudio Memento gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Gast kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Fotostudio Memento onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 3. Fotostudio Memento behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op de Website worden gepubliceerd, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fotostudio Memento in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fotostudio Memento vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fotostudio Memento, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gast een Reservering plaatst via de website of mondeling (bijvoorbeeld in een van de vestigingen van Fotostudio Memento of telefonisch). Wanneer de Gast online een Reservering maakt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Gast alle stappen van het online reserveringssysteem met succes heeft doorlopen en daarna een reserveringsbevestiging heeft ontvangen per e-mail. In de reserveringsbevestiging worden de overeengekomen datum en het tijdstip van aanvang van de Fotoshoot vermeld.
 2. Degene die namens, of ten behoeve van, de groep de Reservering maakt (de Gast), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Gast ingeschreven Geportretteerden wordt veroorzaakt.

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Op de Website, in offertes of anderszins vermelde prijzen gelden per Fotoshoot (dus niet per Geportretteerde) en zijn inclusief alle voor de betreffende Fotoshoot benodigde handelingen en materialen, alsmede inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele parkeerkosten die de Gast maakt op de locatie van de Fotoshoot zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Gast.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van contante betaling of pinbetaling op de locatie na afloop van de Fotoshoot. Betaling van de online Reservering geschiedt vooraf door middel van de online door Fotostudio Memento geboden betaalmogelijkheden (zoals iDeal).
 3. Indien in afwijking van lid 2 is overeengekomen dat de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Gast het volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. Fotostudio Memento heeft het recht om facturen digitaal toe te zenden.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal Fotostudio Memento de Gast een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Gast niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Gast van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 5. De Gast is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Fotostudio Memento maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Gast.
 6. Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Gast enige uitstaande factuur van Fotostudio Memento nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Fotostudio Memento dan ook.
 7. De Gast kan kiezen voor “In3” betaalmethode. Wanneer gekozen voor de betaalmogelijkheid “In3” gaat de Gast expliciet akkoord met deze betalingsvoorwaarden.

Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot

 1. Het aanvangstijdstip en de duur de Fotoshoot wordt in de Reservering overeengekomen. De Gast dient ervoor te zorgen dat alle Geportretteerden uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Indien een of meer Geportretteerden niet op tijd aanwezig zijn, zal het aanvangstijdstip noch de duur van de Fotoshoot worden aangepast, tenzij de Gast akkoord gaat met de extra kosten die het wijzigen van het aanvangstijdstip of het uitbreiden van de duur van de Fotoshoot voor Fotostudio Memento meebrengt.
 2. Fotostudio Memento is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Fotoshoot geen doorgang kan vinden omdat een of meer Geportretteerden niet op het overeengekomen aanvangstijdstip aanwezig is. De Gast blijft in dat geval echter wel gewoon de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fotostudio Memento zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Fotostudio Memento zal alles dat niet uitdrukkelijk bij de Reservering is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uitvoeren. Op Fotostudio Memento rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis tot het behalen van een bepaald resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fotostudio Memento het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Gast draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fotostudio Memento aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gast redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fotostudio Memento worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fotostudio Memento zijn verstrekt, heeft Fotostudio Memento het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Gast in rekening te brengen.
 4. Fotostudio Memento is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fotostudio Memento is uitgegaan van door de Gast verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fotostudio Memento kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Levering

 1. De Fotografische Werken worden door Fotostudio Memento aan de Gast geleverd door het toesturen per e-mail of het online beschikbaar maken van de digitale bestanden binnen de overeengekomen termijn. De digitale bestanden gelden vanaf het moment van verzending dan wel online beschikbaar maken als geleverd en zijn vanaf dat moment voor risico van de Gast.
 2. Nadat levering van de Fotografische Werken heeft plaatsgevonden, is Fotostudio Memento niet langer gehouden om de digitale bestanden voor de Gast beschikbaar te houden. Fotostudio Memento garandeert echter het behoud van digitale bestanden van de Gast tot maximaal 2 maanden na de levering. Fotostudio Memento raadt de Gast daarom aan om direct na ontvangst een back-up van de digitale bestanden te maken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt slechts beperkte c.q. standaard nabewerking van de Fotografische Werken plaats, waaronder het toepassen van filters/effecten en het wegwerken van stofjes en oneffenheden.
 4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Fotostudio Memento vastgesteld.

Artikel 8. Bedenktijd

 1. Bij het aangaan van een online Reservering, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de Reservering wordt gemaakt. Gedurende die periode heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Consument hiervoor een nadere reden hoeft op te geven.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kan de Consument het modelformulier voor herroeping gebruiken, dan wel Fotostudio Memento op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigt Fotostudio Memento de ontvangst daarvan onverwijld.
 3. Het recht van de Consument om de overeenkomst te herroepen vervalt op het moment dat de Consument Fotostudio Memento heeft verzocht om uitvoering van de Fotoshoot tijdens de bedenktijd en de Consument heeft aangegeven af te zien van zijn herroepingsrecht.

Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de Gast om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de Gast en zullen door Fotostudio Memento slechts worden uitgevoerd na aparte offerte c.q. opdrachtbevestiging van meerkosten die door de Gast voor akkoord is ondertekend en aan Fotostudio Memento is geretourneerd.
 2. Fotostudio Memento behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Reservering of de Reservering geheel te annuleren, indien hiertoe naar mening van Fotostudio Memento gegronde redenen bestaan. Indien een Fotoshoot niet doorgaat of daarin wijzigingen moeten worden aangebracht, zal Fotostudio Memento de Gast hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien Fotostudio Memento besluit dat een Fotoshoot niet door kan gaan, zal Fotostudio Memento contact met de Gast opnemen om een nieuwe datum voor de Fotoshoot in te plannen. Indien de Gast geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, zal Fotostudio Memento gehouden zijn tot het restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Fotoshoot. Fotostudio Memento is in het geval van annulering van de Fotoshoot behoudens restitutie van reeds betaalde bedragen niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 4. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Fotoshoot. Indien het personeel van Fotostudio Memento vermoedt dat een Geportretteerde onder invloed verkeert van alcohol of drugs, behoudt het personeel van Fotostudio Memento zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Fotoshoot in zijn geheel af te breken. De betreffende Geportretteerde is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Fotostudio Memento dientengevolge lijdt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Fotostudio Memento Aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Fotostudio Memento Aan de Gast in het kader van de Fotoshoot in rekening werd gebracht.
 2. Fotostudio Memento aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de Geportretteerde(n) tijdens of ten gevolge van een Fotoshoot, tenzij de oorzaak daarvan aan Fotostudio Memento Toerekenbaar is. Fotostudio Memento Is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Fotostudio Memento Aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Gast gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend kosten voor vervoer, indien een Fotoshoot niet kan doorgaan.
 4. Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door Fotostudio Memento ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van Fotostudio Memento worden door Fotostudio Memento op de Gast verhaald. Voorts zal Fotostudio Memento alle schade op de Geportretteerde verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende Geportretteerde werd veroorzaakt.

Artikel 11. Arrangement giftcards / cadeaubonnen

 1. Een giftcard/cadeaubon uitgegeven door Fotostudio Memento vertegenwoordigt de aanschafwaarde en kan worden ingeleverd voor alle diensten en producten uit het assortiment van Fotostudio Memento tot de aangegeven einddatum.
 2. Een giftcard/cadeaubon heeft een geldigheid van twee (2) jaar. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de giftcard.
 3. (Rest)waarde van een giftcard/cadeaubon is onder geen beding inwisselbaar voor geld.

Artikel 12. Klachten

Ondanks alle inspanningen van Fotostudio Memento kan het voorkomen dat de Gast een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Fotoshoot of direct na afloop daarvan bij het personeel van Fotostudio Memento te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van Fotostudio Memento niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient de Gast deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Fotostudio Memento. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet door Fotostudio Memento in behandeling genomen.

Artikel 13. Overmacht

 1. Fotostudio Memento is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fotostudio Memento geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fotostudio Memento niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fotostudio Memento worden daaronder begrepen.
 3. Fotostudio Memento heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fotostudio Memento zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Fotostudio Memento kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Fotostudio Memento gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

 1. Indien de Gast een overeenkomst met Fotostudio Memento aangaat, dan worden er persoonsgegevens van de Gast opgenomen in het klantenbestand van Fotostudio Memento. Fotostudio Memento beperkt zich daarbij tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast. De verzamelde persoonsgegevens worden door Fotostudio Memento alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Fotostudio Memento zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de Gast gesloten overeenkomst en uitsluitend voor zover de Gast hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend.
 2. Fotostudio Memento zal zorg dragen voor een passende opslag en bescherming van door haar verwerkte persoonsgegevens.
 3. Fotostudio Memento zal de Gast voorafgaand, tijdens of na de geplande fotoshoot nieuwsbrieven of promotionele mails toesturen. Elke nieuwsbrief of mail van promotionele aard die Fotostudio Memento verstuurt, bevat instructies en een link om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen of wijzigen.
 4. De Gast heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn persoonsgegevens zoals deze door Fotostudio Memento worden verwerkt. Indien de Gast gebruik wenst te maken van een van voormelde rechten, kan de Gast een mail met daarin zijn verzoek richten aan: info@fotostudiomemento.nl.
 5. Fotografische Werken worden door Fotostudio Memento niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gast en de betrokken Geportretteerde(n) openbaar gemaakt of gepubliceerd of op enige andere wijze gebruikt dan voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gast is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.